Oferta

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • Stworzenie dokumentu polityki rachunkowości
 • Utworzenie zakładowego planu kont
 • Bieżące ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta
 • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Terminowe dostarczanie dokumentów do organów podatkowych
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Bieżący monitoring oraz dokonywanie płatności
 • Uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • Przygotowanie faktur sprzedaży
 • Sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
 • Współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi
 • Udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa
 • Przygotowanie dokumentów do KRS
 • Konsultacje podatkowe i rachunkowe
 • Pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli skarbowych
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie planu amortyzacji
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
 • Przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli
 • Sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa
 • Terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • Sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych
 • Odbiór dokumentów
 • Roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych
 • Obsługa rejestru należności i zobowiązań
 • Fakturowanie sprzedaży oraz przygotowywanie dokumentów magazynowych
 • Konsultacje podatkowe i rachunkowe
 • Pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych
 • Bieżące ewidencjonowanie przychodów
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli
 • Konsultacje podatkowe i rachunkowe
 • Terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • Pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych
Obsługa kadrowa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych


Obsługa płacowa

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu rocznych deklaracji podatkowych PIT – 4R
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia po datku (PIT – 40)

Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji głównego księgowego firmy.


W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy następujące usługi:

 • Organizacja obiegu dokumentów
 • Organizacja rachunkowości w firmie
 • Opracowanie, modyfikacja, wdrażanie planu kont
 • Opracowanie procedur kontroli wewnętrznej
 • Opracowanie polityki rachunkowości w firmie
 • Pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych
 • Nadzór nad prawidłowością prowadzonej w firmie księgowości
 • Nadzór nad prawidłowością składanych deklaracji podatkowych oraz prawidłowością naliczania podatków
 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji działalności gospodarczej:

 • Osób fizycznych (wypełnienie dokumentu CEIDG-1, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych)
 • Spółek osobowych (wypełnienie dokumentów CEIDG-1, sporządzenie umowy spółki, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych)
 • Spółki prawa handlowego (sporządzenie umowy spółki, umówienie notariusza w celu podpisania umowy, rejestracja w KRS, uzyskanie numeru NIP, uzyskanie numeru REGON, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, kompleksowa pomoc prawna)
 • Podmiotów zagranicznych (rejestracja przedstawicielstw oraz oddziałów w odpowiednich urzędach, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE)

Na życzenie Klienta sporządzamy wszelkiego rodzaju roczne deklaracje podatkowe (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.